Působnost ombudsmana studujících FF UP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentek a studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci. Cílem je posílit postavení studentek a studentů v systému, které je do značné míry nerovné. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studujících podnět, nicméně je až sekundární instancí. Studující by měli prokázat, že se snažili řešit svou situaci standardní cestou, tedy komunikací s vyučující/m, popřípadě vedoucí/vedoucím katedry. Pouze v případě, že je z nejrůznějších důvodů vyloučena tato cesta, může být ombudsman osloven přímo. Ochránce zároveň garantuje stěžovatelům mlčenlivost a diskrétnost ohledně citlivých údajů vážících se k jejich osobě.

Ochránce práv vysokoškolských studujících působí k ochraně studujících před jednáním fakultních orgánů, vyučujících a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

  • v rozporu s právem,
  • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
  • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn:

  • zabývat se podněty ze strany studujících, kteří jsou přesvědčeni, že jsou krácena jejich práva nekorektním jednáním ze strany akademických pracovníků či jiných zaměstnanců FF UP,
  • urovnávat konfliktní situace a zprostředkovávat dohodu mezi studujícími a zaměstnanci FF UP,
  • upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, a vydávat stanoviska a návrhy vedoucí k předcházení těchto situací.
p

Ombudsman může z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však:

  • požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká,
  • při zjištění pochybení požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí; nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP.

Aktuality

Debata Proměna univerzity

Debata Proměna univerzity

Dne 28. 2. 2023 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity panelová debata s názvem Proměna univerzity. Debata o sexualizovaném násilí v akademickém prostředí. Na organizaci panelové diskuze se podílely platformy Nahlas Brno a Otevřeno Brno. Cílem debaty, kterou uvedl děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík, bylo...

Spoluorganizování kolokvia Školské ombudsmanské platformy 27. 1. 2023 v Praze

Spoluorganizování kolokvia Školské ombudsmanské platformy 27. 1. 2023 v Praze

Kolem 80 ochránkyň a ochránců práv studujících i lidí z navazujících profesí se setkalo v pátek 27. ledna v prostorách Studia FAMU i online na kolokviu Školské ombudsmanské platformy (ŠOP). Ta se etabluje v posledních měsících a kolokvium znamenalo důležitý mezník pro její existenci a další rozvoj. Platformu v současnosti řídí a rozvíjí současná...

Program kolokvia Školské ombudsmanské platformy 27. 1. 2023

Program kolokvia Školské ombudsmanské platformy 27. 1. 2023

Kolokvium Školské ombudsmanské platformy Profesní identita a principy fungování ombudsosob 27. 1. 2023, Studio FAMU, Klimentská 1205/4 Praha 1 Program 9.00-9.30 Registrace a připojování on-line 9.30–10.00 Přivítání a úvodní slovo ● Ingeborg Radok Žádná, rektorka, Akademie múzických umění v Praze● Andrea Slováková, děkanka, Filmová a televizní...

Účast na konferenci Ending Gender-based Violence in Academia

Účast na konferenci Ending Gender-based Violence in Academia

Ve dnech 24. 11. až 25. 11. jsme se zúčastnili mezinárodní konference pořádané NKC - gender a věda AV ČR s podporou projektu UniSAFE a MŠMT ČR u příležitosti českého předsednictví v Radě EU s názvem Ending Gender-based Violence in Academia. Michaela Antonín Malaníková se účastnila diskuzního panelu Institutional change as a tool to end...

Rozhovor s Jaroslavem Šotolou pro Universitas. Magazín vysokých škol, 16. 11. 2022

Rozhovor s Jaroslavem Šotolou pro Universitas. Magazín vysokých škol, 16. 11. 2022

https://www.universitas.cz/tema/9636-veci-uz-se-tolik-netutlaji-pribyva-univerzit-ktere-maji-vlastni-ombudsmany Jaroslav Šotola, jeden z dvojice olomouckých ombudsmanů, vzpomíná, jak nová pozice nebyla na fakultě zprvu přijata všemi s nadšením. „Je to přece jen cizorodý prvek ve struktuře fakulty a jistou skepsi či obavy chápu. Když se vyučujícím...

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Ombudsman
ombudsman.ff@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Třída Svobody 26, kancelář 4.13
Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30

Mým domovským pracovištěm je Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. V rámci kulturní antropologie se věnuji výzkumu sociální mobility Romů s cílem proměnit zaběhnuté rámce, kterými se konceptualizuje etnicita. Obávám se, že moji studenti trochu trpí mým neskrývaným nadšením pro kvalitativní výzkum, analýzu dat a mentální mapy. V posledních letech si stále více uvědomuji negativní aspekty mocenské asymetrie mezi vyučujícími a studujícími, což byla a je hlavní motivace zastávat pozici ombudsmana.

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Zástupkyně ombudsmana
michaela.antoninmalanikova@upol.cz
Katedra historie
Konzultační hodiny: středa 15:30-16:30

Působím jako odborná asistentka na Katedře historie, kde vyučuji dějiny středověku. Zajímají mě sociální dějiny, především se zaměřením na města a každodenní život žen, mužů a dětí. Profesionální zaměření na genderovou problematiku je pro mě spojen se zájmem o tyto otázky i v současnosti. Přála bych si, aby akademická půda byla bezpečným prostorem pro všechny.

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

u

Pokud si nejste jistí, zda řešení vašeho problému spadá do pravomocí ombudsmana, doporučujeme si nejprve prohlédnout přehledné návody pro Bc. / Mgr. studující i pro doktorandy, které najdete na webu fakulty.

Rychlý kontaktní formulář

Komu chcete poslat zprávu?

Jaroslav Šotola
Michaela Antonín Malaníková

Zpráva se odešle na adresu ombudsman.ff@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

Zpráva se odešle na adresu michaela.antoninmalanikova@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

Videa 

19. dubna 2022

Krátké video k představení úřadu ombudsmana FF UP

10. prosince 2021

Záznam besedy s Adamem Hermou a Jakubem Konečným – výzkumnými pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv ČR. Sdílení zkušeností a inspirace pro činnost ombudsmana na akademické půdě.