Působnost ombudsmana studujících FF UP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentek a studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci. Cílem je posílit postavení studentek a studentů v systému, které je do značné míry nerovné. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studujících podnět, nicméně je až sekundární instancí. Studující by měli prokázat, že se snažili řešit svou situaci standardní cestou, tedy komunikací s vyučující/m, popřípadě vedoucí/vedoucím katedry. Pouze v případě, že je z nejrůznějších důvodů vyloučena tato cesta, může být ombudsman osloven přímo. Ochránce zároveň garantuje stěžovatelům mlčenlivost a diskrétnost ohledně citlivých údajů vážících se k jejich osobě.

Ochránce práv vysokoškolských studujících působí k ochraně studujících před jednáním fakultních orgánů, vyučujících a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

  • v rozporu s právem,
  • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
  • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn:

  • zabývat se podněty ze strany studujících, kteří jsou přesvědčeni, že jsou krácena jejich práva nekorektním jednáním ze strany akademických pracovníků či jiných zaměstnanců FF UP,
  • urovnávat konfliktní situace a zprostředkovávat dohodu mezi studujícími a zaměstnanci FF UP,
  • upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, a vydávat stanoviska a návrhy vedoucí k předcházení těchto situací.
p

Ombudsman může z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však:

  • požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká,
  • při zjištění pochybení požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí; nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP.

Aktuality

Pozvánka na promítání dokumentu Po prolomení ticha a následnou diskuzi s režisérem filmu, Mikolášem Arsenjevem dne 15. 11. v 17.00 ve filmovém sálu UC UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc

Pozvánka na promítání dokumentu Po prolomení ticha a následnou diskuzi s režisérem filmu, Mikolášem Arsenjevem dne 15. 11. v 17.00 ve filmovém sálu UC UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc

Studentka herectví Marie-Luisa Purkrábková vystoupila s anonymními svědectvími o sexuálním obtěžování a zneužívání moci na své škole a spoluzaložila iniciativu s názvem NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. Dokumentární portrét sleduje Luisin rok boje s novou rolí aktivistky a jejím cílem najít zpět sebe samu. Režisér filmu a Luisa vytváří neobyčejně niternou...

Kandidátní listina pro volby ombudsmana  Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Volby ombudsmana FF UP v Olomouci

Vzhledem ke skutečnosti, že současnému ombudsmanovi končí v listopadu mandát, Akademický senát FF UP vyhlásil volby na pozici ochránce práv studentů FF UP, které se budou konat elektronicky ve dnech od 12. 12. 2023 (0:00 hod) do 14. 12. 2023 (23:59 hod). Pro tyto volby AS FF UP ustanovil volební komisi,...

Debata Proměna univerzity

Debata Proměna univerzity

Dne 28. 2. 2023 proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity panelová debata s názvem Proměna univerzity. Debata o sexualizovaném násilí v akademickém prostředí. Na organizaci panelové diskuze se podílely platformy Nahlas Brno a Otevřeno Brno. Cílem debaty, kterou uvedl děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík, bylo...

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Ombudsmanka pro studující FF UP
michaela.antoninmalanikova@upol.cz
ombudsman@upol.cz

Katedra historie
Konzultační hodiny: středa 11:30-12:30, nebo kdykoli po domluvě

Působím jako odborná asistentka na Katedře historie, kde vyučuji dějiny středověku. Zajímají mě sociální dějiny, především se zaměřením na města a každodenní život žen, mužů a dětí. Profesionální zaměření na genderovou problematiku je pro mě spojen se zájmem o tyto otázky i v současnosti. Přála bych si, aby akademická půda byla bezpečným prostorem pro všechny.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Zástupce ombudsmanky
jaroslav.sotola@upol.cz
ombudsman.ff@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Třída Svobody 26, kancelář 4.13
Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30, nebo kdykoli po předchozí domluvě

Mým domovským pracovištěm je Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. V rámci kulturní antropologie se věnuji výzkumu sociální mobility Romů s cílem proměnit zaběhnuté rámce, kterými se konceptualizuje etnicita. Obávám se, že moji studenti trochu trpí mým neskrývaným nadšením pro kvalitativní výzkum, analýzu dat a mentální mapy. V posledních letech si stále více uvědomuji negativní aspekty mocenské asymetrie mezi vyučujícími a studujícími, což byla a je hlavní motivace zastávat pozici ombudsmana.

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

u

Pokud si nejste jistí, zda řešení vašeho problému spadá do pravomocí ombudsmana, doporučujeme si nejprve prohlédnout přehledné návody pro Bc. / Mgr. studující i pro doktorandy, které najdete na webu fakulty.

Rychlý kontaktní formulář

Komu chcete poslat zprávu?

Jaroslav Šotola
Michaela Antonín Malaníková

Zpráva se odešle na adresu ombudsman.ff@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

Zpráva se odešle na adresu michaela.antoninmalanikova@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

Videa 

19. dubna 2022

Krátké video k představení úřadu ombudsmana FF UP

10. prosince 2021

Záznam besedy s Adamem Hermou a Jakubem Konečným – výzkumnými pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv ČR. Sdílení zkušeností a inspirace pro činnost ombudsmana na akademické půdě.