Působnost ombudsmana studentů FF UP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentek a studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci. Cílem je posílit postavení studentek a studentů v systému, které je do značné míry nerovné. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studujících podnět, nicméně je až sekundární instancí. Studující by měli prokázat, že se snažili řešit svou situaci standardní cestou, tedy komunikací s vyučující/m, popřípadě vedoucí/vedoucím katedry. Pouze v případě, že je z nejrůznějších důvodů vyloučena tato cesta, může být ombudsman osloven přímo. Ochránce zároveň garantuje stěžovatelům mlčenlivost a diskrétnost ohledně citlivých údajů vážících se k jejich osobě.

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studujících před jednáním fakultních orgánů, vyučujících a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

  • v rozporu s právem,
  • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
  • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn:

  • zabývat se podněty ze strany studujících, kteří jsou přesvědčeni, že jsou krácena jejich práva nekorektním jednáním ze strany akademických pracovníků či jiných zaměstnanců FF UP,
  • urovnávat konfliktní situace a zprostředkovávat dohodu mezi studujícími a zaměstnanci FF UP,
  • upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, a vydávat stanoviska a návrhy vedoucí k předcházení těchto situací.
p

Ombudsman může z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však:

  • požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká,
  • při zjištění pochybení požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí; nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Ombudsman
ombudsman.ff@upol.cz
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30

Mým domovským pracovištěm je Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. V rámci kulturní antropologie se věnuji výzkumu sociální mobility Romů s cílem proměnit zaběhnuté rámce, kterými se konceptualizuje etnicita. Obávám se, že moji studenti trochu trpí mým neskrývaným nadšením pro kvalitativní výzkum, analýzu dat a mentální mapy. V posledních letech si stále více uvědomuji negativní aspekty mocenské asymetrie mezi vyučujícími a studujícími, což byla a je hlavní motivace zastávat pozici ombudsmana.

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.

Zástupkyně ombudsmana
michaela.antoninmalanikova@upol.cz
Katedra historie
Konzultační hodiny: středa 15:30-16:30

Působím jako odborná asistentka na Katedře historie, kde vyučuji dějiny středověku. Zajímají mě sociální dějiny, především se zaměřením na města a každodenní život žen, mužů a dětí. Profesionální zaměření na genderovou problematiku je pro mě spojen se zájmem o tyto otázky i v současnosti. Přála bych si, aby akademická půda byla bezpečným prostorem pro všechny.

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

u

Pokud si nejste jistí, zda řešení vašeho problému spadá do pravomocí ombudsmana, doporučujeme si nejprve prohlédnout přehledné návody pro Bc. / Mgr. studenty i pro doktorandy, které najdete na webu fakulty.

Rychlý kontaktní formulář

Komu chcete poslat zprávu?

Jaroslav Šotola
Michaela Antonín Malaníková

Zpráva se odešle na adresu ombudsman.ff@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.

Zpráva se odešle na adresu michaela.antoninmalanikova@upol.cz. Veřejný ochránce práv studentů respektuje důvěrnost svěřených informací.