Vzhledem ke skutečnosti, že současnému ombudsmanovi končí v listopadu mandát, Akademický senát FF UP vyhlásil volby na pozici ochránce práv studentů FF UP, které se budou konat elektronicky ve dnech od 12. 12. 2023 (0:00 hod) do 14. 12. 2023 (23:59 hod).

Pro tyto volby AS FF UP ustanovil volební komisi, jejímiž členy jsou:

 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D.
 • Štěpánka Ptáčková

Volby ombudsmana FF UP se řídí vnitřní normou FF UP FF-B-20/01: Ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Harmonogram voleb

 • podávání návrhů na kandidáty: do 23. 11. 2023 (do 15.00 hod.)
 • zveřejnění kandidátní listiny na úřední desce FF UP (15 dní před konáním voleb)
 • elektronické volby: 12. 12. 2023 (0:00 hod) do 14. 12. 2023 (23:59 hod)
 • volební komise vyhlásí výsledky voleb

Kdo může podávat návrhy?

Kandidáta na ombudsmana může navrhnout kterákoli studentka či kterýkoli student, jejichž studium trvá k prvnímu dni voleb.

Kdo může být kandidátem?

Kandidátem může být

 1. akademický pracovník, který bude k prvnímu dni voleb po dobu alespoň jednoho roku zaměstnán na FF UP nejméně na úvazek 0,5 nebo
 2. emeritní profesor, který byl v minulosti na FF UP zaměstnán alespoň po 3 roky na úvazek nejméně 0,5, a to i bez aktuálního pracovního poměru na FF UP.

Co musí návrh obsahovat?

Návrh musí obsahovat (formulář):

 1. jednoznačnou identifikaci předkladatele (jméno, příjmení, osobní číslo studenta, studijní obor, ročník),
 2. vlastnoruční podpis předkladatele,
 3. jednoznačnou identifikaci kandidáta (jméno, příjmení, pracoviště – katedru, centrum či zařízení)
 4. souhlas kandidáta a jeho vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem návrh doručit předsedovi volební komise

Návrh

 1. je nutné doručit k rukám předsedovi volební komise, dr. Martinu Fafejtovi, a to na tř. Svobody 26, pracovna 3.30 (konzultační hodiny v pondělí 16:30–17:00 nebo v úterý 13:00–13:15), příp. po vzájemné dohodě i jiném čase (martin.fafejta@upol.cz),
 2. nebo do volební urny, která je umístěna na vrátnici Křížkovského 10.

V případě dotazů se neváhejte obracet na členy volební komise, příp. na členy AS FF UP.

 

směrnice: FF-B-20/01 – Ombudman FF UP v Olomouci

formulář: Návrh kandidátky/kandidáta na ombudsmana FF UP v Olomouci