V návaznosti na diskuzi pořádanou vedením FF UP se spoluautorem scénáře minisérie Michalem Sýkorou, která proběhla 12. 10. na půdě naší fakulty, jsme se rozhodli publikovat stanovisko, které shrnuje postoje, jež jsme zde jménem institutu ombudsmana FF UP prezentovali.

Spojení minisérie se jménem a vizuálním obrazem naší fakulty a univerzity považujeme za problematické s ohledem na to, jak jsou zde vyobrazeni/-y studující, vyučující, a především vzájemné vztahy mezi nimi. Série je vizuálně zasazena do prostředí naší fakulty, natáčení proběhlo ve fakultních prostorách, jejichž příslušnost je jasně deklarována (loga, vývěsní tabule, představitel jedné z hlavních rolí Jiří Havelka má na sobě v jedné ze scén oblečení s logem UP).

Hlavním smyslem institutu ombudsmana FF UP je usilovat o zajištění bezpečného prostředí pro studující fakulty, což mimo jiné zahrnuje snahu o prevenci sexuálního a genderově podmíněného obtěžování (dále SGO). V minisérii jsou intimní vztahy mezi vyučujícími a studujícími (zobrazované jako milostný poměr učitele a studentky) ztvárněny jako běžná skutečnost a předkládány divákovi jako dominantně konsensuální, vyrovnané a univerzitním prostředím většinově neproblematicky přijímané. Naopak ochrana studujících před sexuálním obtěžováním či zneužíváním moci ze strany pedagogů je zobrazena výhradně v karikaturní podobě nebezpečného fanatismu.

Jak víme z domácích[1] (i celosvětových) vědeckých studií mapujících zkušenosti studentů a studentek s SGO v univerzitním prostředí a také z kauz upozorňujících na konkrétní případy SGO v akademickém prostředí, které byly v nedávné době silně akcentovány domácími médii, ve skutečnosti bývají tyto vztahy většinou silně asymetrické co do mocenských pozic. Vyučující je s ohledem na svou pozici vůči studující/studujícímu, kterou/-ého vyučuje, v pozici autority, mentora/-ky, zkoušejícího/-cí, vedoucího/-cí práce, což a priori narušuje rovnoprávné postavení v rámci takto vzniklého páru. Studující si často nebývají této své zranitelnosti vědomy/-i a to může vést k destruktivním následkům na jejich studium i psychické zdraví.

Vztahy mezi studujícími a vyučujícími je třeba reflektovat, a pokud k nim dojde, je třeba ošetřit různými opatřeními jejich důsledky, aby byl zachován profesionální a etický vztah vyučující – studující. To znamená, že je třeba o nich otevřeně hovořit a každý jednotlivý případ vyřešit tak, aby byla zachována objektivita hodnocení a nebylo pochyb o dodržení rovného přístupu vyučující/-ího ke všem studujícím. Pokud k tomuto v institucích nedochází, ohrožují tyto vztahy z podstaty nejen jednotlivé studentky a studenty, ale profesionalitu a zdravé klima ve výuce jako takové.

V minisérii Pozadí událostí jsou intimní vztahy mezi studujícími a vyučujícími líčeny jednostranným způsobem a řada důležitých otázek, které reálně souvisí s SGO v akademickém prostředí, v seriálu vůbec není tematizována. Kromě toho, že je tato perspektiva podle našeho názoru odtržená od reality a ignoruje perspektivu studujících, jedná se o velmi necitlivý postoj vůči všem, které a kteří mají s podobnými vztahy vlastní traumatickou zkušenost.

Tato necitlivost je dle našeho soudu o to větší, že je v seriálu parodována jakákoli snaha o prevenci SGO a zneužití moci ze strany vyučujících. Hlavním motivem pro nastavení pravidel pro intimní vztahy mezi vyučujícími a studujícími je u seriálové děkanky její prudérnost a touha po moci, tedy pochybné charakteristiky jednotlivce. Divák tak není ani náznakem konfrontován s faktem, že poměrně striktní etické standardy profesních hranic vyučujících jsou něčím naprosto běžným na univerzitách na západ od našich hranic a také v českém prostředí probíhá intenzivní diskuze nad jejich zaváděním v souvislosti s koncepty sociálního bezpečí či rovných příležitostí. Tyto strukturální změny se nyní navíc potkávají s hlasy „zespodu“, tedy s aktivitami studujících, usilujících o změnu atmosféry na našich vysokých školách (např. Iniciativa Nemusíš to vydržet na DAMU, studentská iniciativa Nahlas na UK).

Jsme si plně vědomi faktu, že v případě Pozadí událostí se nejedná o dokument, ale o autorskou minisérii, která na ztvárnění reality klade vlastní měřítka. Každé umělecké dílo je nicméně produktem doby, myšlení a hodnotových postojů svých tvůrců/-kyň, ať už reflektovaně, či nikoli, a veřejnost jej takto bude vnímat. Autoři (Michal Sýkora i režisér Jan Hřebejk) navíc při různých příležitostech deklarovali, že seriál vznikl jako kritická sociální sonda soudobé společnosti.[2] I když se autoři zároveň explicitně vzdávají vztahu ke konkrétní realitě, a nabádají diváky, aby filmové dílo takto vnímali, jde po našem soudu v případě Pozadí událostí o iluzorní a alibistické gesto. A to jak s ohledem na výše uvedený kontext současné společenské situace a diskuzí v akademickém prostředí, tak i s ohledem na to, že oba autoři scénáře zároveň působí jako vyučující a děj je navíc provázán s vizuálem FF UP. Nelze se tedy tak jednoduše vzdát zodpovědnosti za obraz, který se o fungování naší fakulty a vysokoškolského prostředí obecně konstruuje ve veřejném prostoru a ještě k tomu skrze veřejnoprávní médium. Tato zodpovědnost po našem soudu leží na bedrech všech, kdo mohou mediální obraz fakulty a univerzity ovlivnit.

Chceme na závěr našeho stanoviska ubezpečit zvláště všechny studentky i studenty FF UP, dále také uchazečky i uchazeče o studium na naší fakultě o tom, že jak institut ombudsmana, tak i vedení fakulty usiluje o vytváření prostředí vzájemného respektu a bezpečí.

[1] Vohlídalová, Marta, „Sexuální obtěžování na vysoké škole. V ČR neexistující problém?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (2), 2009: 20-29; Vohlídalová, Marta, „Kdybych o tom mluvila, asi bych to nenazvala sexuálním obtěžováním“: sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí z perspektivy studujících. AULA 19(2), 2011: 23-34; Smetáčková, Irena, Petr Pavlík, Sexuální a genderové obtěžování jako projev pedagogické neprofesionality. AULA 19(2), 2011: 35-46. UniSAFE https://unisafe-gbv.eu/

[2] https://dvtv.cz/video/hrebejk-vztahy-pedagogu-se-studentkami-nejsou-nas-vlhky-sen-kritika-pozadi-udalosti-je-pokrytecka; https://olomouc.rozhlas.cz/k-miniserii-pozadi-udalosti-otviraku-podzimni-televizni-sezony-psal-scenar-8825316